ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย смотреть последние обновления за сегодня на .

ติวสอบ สายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย || BY ลูกชาวนา นักล่าฝัน EP:74

27875
959
48
00:40:57
17.05.2021

สนับสนุนช่องของเรา โดยการกดไลด์ กดแชร์ กดติดตาม นะครับผม

ข้อสอบ งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย 40 ข้อ เน้น ๆ

39338
1031
65
00:50:59
08.06.2021

ข้อสอบ งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย 40 ข้อ เน้น ๆ

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย

841
6
0
00:06:46
13.07.2017

วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)

(ท้องถิ่น 2560 : #นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ

9479
93
46
00:05:56
10.11.2020

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ คุณวุฒิการศึกษา ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเคมี กฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย การจัดการสาธารณภัย เงินเดือนที่จะได้รับ 15,060 บาท ขอบเขตเนื้อหาอ้างอิงการเปิดสอบ ปี 2560 1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย) 4. กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและ ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ ทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6. ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เช่น การสำรวจตรวจตราเพื่อป้องกันและระงับ อัคคีภัย การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย และภัยอื่นๆ การฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย เป็นต้น 7. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่ สมัครสอบ แนวข้อสอบ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ = lazada : 🤍 = shopee : 🤍 = หนังสือเตรียมสอบ ท้องถิ่น 64 = lazada : 🤍 = shopee : 🤍 = หนังสือเตรียมสอบ ก.พ.66 = lazada : 🤍 = shopee : 🤍 = หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ 1.1 วางแผนดำเนินการ และปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.2 ดำเนินการระงับอัคคีภัย และภัยพิบัติอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบตามที่ร้องขอ กู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยได้อย่างรวดเร็ว และเกิดความเสียหายน้อยที่สุด 1.3 ตรวจตรา ตรวจสอบสภาพอาคารและพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันอัคคีภัยและ ภัยพิบัติอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่เพื่อดำเนินการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดเหตุการณ์ 1.4 ควบคุม ดูแลและรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ เพื่อให้อยู่ ในสภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทุกโอกาส 1.5 สำรวจแหล่งน้ำ เส้นทางจราจร แหล่งชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการป้องกันและ ระบบอัคคีภัย 1.6 ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุการเกิดสาธารณภัย ในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ ที่รุนแรง เพื่อสรุปหาสาเหตุ และจัดทำรายงาน 1.7 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยงานด้านวิชาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อกำหนดกลไก หลักเกณฑ์ และนโยบายต่างๆ ในการดำเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติอื่นๆ 2. ด้านการวางแผน 2.1 วางแผนการดำเนินการ จัดทำแผนแม่บท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2.2 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 3. ด้านการประสานงาน 3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หน่วยงานหรือ ส่วนราชการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ด้านการบริการ ให้บริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือเอกชนต่างๆ

วีดีทัศน์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6530
89
2
00:09:12
02.11.2017

วีดีทัศน์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย บริษัท โกทูโซลูชั่น จำกัด

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครรังสิต

418
10
2
00:06:41
27.01.2023

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย #เทศบาลนครรังสิต ติดต่อเรา เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 Tel. 0-2567-6000 E-Mail : rangsitcity🤍gmail.com facebook : เทศบาลนครรังสิต Line ID : 🤍rangsitcity Twitter : Rangsit City

เพลงมาร์ชกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (จังหวัดพิษณุโลก)

3687
38
2
00:03:03
13.08.2020

เพลงมาร์ชกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (จังหวัดพิษณุโลก) คำร้อง ทำนอง : พิพัฒน์ เอกภาพันธ์

เพลงมาร์ชกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4570
47
1
00:03:02
12.08.2020

เพลงมาร์ชกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คำร้อง ทำนอง : พิพัฒน์ เอกภาพันธ์

(ท้องถิ่น 2562: #เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหา

12155
131
43
00:06:02
14.10.2020

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน คุณวุฒิการศึกษา ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอืนที เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือ เงินเดือนที่จะได้รับ 9,440 บาท 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอืนที เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครืองยนต์ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชือมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครืองกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครืองเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือ เงินเดือนที่จะได้รับ 10,880 บาท 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอืนที เทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครืองยนต์,ช่างไฟฟ้า,ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง,ช่างกลโรงงาน,ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล,เทคนิควิศวกรรมโยธา,เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ,เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เงินเดือนที่จะได้รับ 11,510 บาท ขอบเขตเนื้อหาที่สอบอ้างอิงปี 2562 1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย) 4. ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ส ารวจตรวจตราเพื่อ ป้องกันและระงับอัคคีภัย การป้องกันและบรรเทาอันตรายจาก อุทกภัย วาตภัย และภัยอื่นๆ การฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัย เป็นต้น 5. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ”ของต าแหน่ง ที่สมัครสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน = lazada : 🤍 = shopee : 🤍 = หนังสือเตรียมสอบ ท้องถิ่น 64 = lazada : 🤍 = shopee : 🤍 = หนังสือเตรียมสอบ ก.พ.66 = lazada : 🤍 = shopee : 🤍 = หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ 1.1 ปฏิบัติงานด้านการป้องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหายใน ด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 1.2 เฝ้ำระวัง ต รวจต รา แล ะฝึกซ้อมกำรรับ มือกับเห ตุ ร้ายใน รูป แบบต่ำงๆ เพื่อดำเนินการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดเหตุการณ์ 1.3 จัดตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีและให้การ ดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 1.4 รวบรวม จัดทำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น สำรวจแหล่งน้ำ เส้นทาง จราจร แหล่งชุมชนต่างๆ บริเวณหรือพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย เป็นต้น เพื่อจัดทำแผนป้องกันรับสถานการณ์ และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและทันต่อเหตุการณ์ 1.5 จัดทำรายงาน บันทึก และสถิติข้อมูลต่างๆ ในงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา 1.6 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด 1.7 ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ 2. ด้านการบริการ 2.1 ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 2.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่หน่วยงานราชการ หรือเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถแก้ไขสถานการณ์เบื้อต้นได้ด้วยตนเอง 2.3 ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 2.4 ให้บริการรับแจ้งเหตุสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง

การป้องกันสาธารณภัย ตอน 1

8919
40
1
00:20:05
20.11.2013

การอบรม พนักงาน บริษัท สมบัติโอสถการเกษตร จำกัด ถึงวิธีการป้องกันการเกิดอัคคีภัย เมื่อ วันที่ 13 พฤษจิกายน 2556 โดย หน่วย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

KA32 ฝึกดับไฟอาคารสูง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

309335
4657
307
00:21:34
06.09.2020

#KA32ดับไฟตึกสูง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยบนอาคารสูง ปี 2563 โดยมีอากาศยาน KA32A11BC เข้าร่วมฝึกด้วยเป็นครั้งแรกในประเทศไทย #ปภ #Toffgunpilot

การฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

709
9
2
00:03:26
17.02.2021

" คลิป (VTR) การฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย " 💪🇹🇭 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ร่วมกับ อบจ.หนองบัวลำภู ,รพ.หนองบัวลำภู ,สภ.หนองบัวลำภู และส่วนราชการในพื้นที่ ทำการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ในการฝึกภาคกองร้อยนอกที่ตั้ง ประจำปี 2564 ของหน่วย เพื่อเป็นการฝึกทบทวน การปฏิบัติ การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล ทางการแพทย์และยุทโธปกรณ์ให้สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ทันทีเมื่อมีเหตุในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านภูพานทอง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ( ปล. เป็นภาพการฝึกซักซ้อม ) #กองทัพบก #กองทัพภาคที่2 #กองพลทหารราบที่3 #3INFDIV #ร13พัน1 #เรารักกองทัพบก

การขับเคลื่อนงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2564 - 2566

546
22
2
00:06:44
21.03.2021

จากตัวย่อภาษาอังกฤษของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) = Department of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM) ท่านอธิบดีบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ได้ปรับมาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนงาน ปภ. พ.ศ. 2564 - 2566 โดยเพิ่มอักษร S ไปอีก 1 ตัว ดังในคลิปครับ

"อัคคีภัยป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท" ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองมหาสารคาม สายด่วน 199

12
2
0
00:01:38
29.11.2021

"อัคคีภัยป้องกันได้ ถ้าไม่ประมาท" ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองมหาสารคาม สายด่วน 199

ข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 พร้อมเนื้อหา

4862
135
15
00:38:27
08.12.2021

ข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 พร้อมเนื้อหา ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับ เผื่อแอดมินเฉลยผิดพลาดตรงไหน ช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคับ #ติวสอบรับราชการ #กพ. #สอบท้องถิ่น # 64

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต3 ปราจีนบุรี ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เทป 29/06/2560

927
6
0
00:11:27
13.09.2018

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต3 ปราจีนบุรี ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ปภ. ปี 2560 ระบบภาพ DV PAL ขนาด 4:3 ท่านสามารถดาวน์โหลดภาพไปใช้ประโยชน์ได้ โดยใส่เครดิตเจ้าของภาพด้วยนะครับ และยกเว้นการนำภาพไปใช้ในเชิงพาณิชย์ครับ Credit ธนกฤต วิรุณราช

สรุป พระราชบัญญัติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำหรับคนไม่มีเวลาอ่าน)

23720
346
15
00:27:28
18.12.2018

พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นการสรุปประเด็นสำคัญ สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาอ่าน ใว้ฟังได้ทุกเวลา

( Unit School ) หลักสูตร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

112
3
0
00:13:22
20.05.2021

การฝึกโรงเรียนในหน่วยทหาร ( Unit School ) หลักสูตร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : การดับเพลิงเบื้องต้น ให้กับชุดครูฝึก กลุ่มที่ 1 จำนวน 15 นาย ณ สนามฝึก บก.ศฝ.นศท.มทบ.21 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. โดยมี พ.ท.ชูศักดิ์ อินทะโส ผบ.หน่วยฝึกฯ เป็นผู้ควบคุมการฝึก เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเกิดความชำนาญ

โครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ(ภัยสึนามิ) ปี61

229
2
0
00:15:58
13.09.2018

โครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ(ภัยสึนามิ) ปี61

สร้างทีมแกร่ง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

194
2
0
00:06:29
09.02.2023

บทที่ 1 (วันแรก) #การจับสัตว์มีพิษ #การกู้ภัยอาคารสูง เทศบาลเมืองอ่างศิลา สร้างทีมแกร่ง ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกเข้มข้นโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน วันที่ 26 มกราคม 2566 ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอ่างศิลา (วัดอ่างศิลา) นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล กำหนดฝึกอบรม 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 – 28 มกราคม 2565 ภายใต้กิจกรรมที่เน้นเสริมทักษะให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น เช่น เทคนิคการจับสัตว์มีพิษ เทคนิคการกู้ภัยอาคารสูง เทคนิคการค้นหาผู้ประสบภัย เทคนิคการผจญเพลิงในอาคาร เทคนิคการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การผจญเพลิงจากสารเชื้อเพลิงเหลว น้ำมัน และสารเชื้อเพลิง LPG นอกจากนี้ยังกำหนดการฝึกนอกสถานที่ด้านระเบียบวินัย และการทำงานเป็นทีม ณ กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ครูฝึก จากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองจอก กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักบก และกองพลนาวิกโยธิน กองทัพเรือ . นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองอ่างศิลา มีนโยบายให้บุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความพร้อมปฏิบัติงานในท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่ โดยต้องมีทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือหรือบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน จึงจัดทำโครงการเพื่อให้ได้รับการฝึกฝนเพิ่มความรู้อย่างต่อเนื่อง และจริงจัง พร้อมทั้งจัดหาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถของเทศบาลเมืองอ่างศิลาในการบริหารจัดการภัยพิบัติให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้ . ทั้งนี้ ประชาชนที่ประสบเหตุอัคคีภัย หรือสาธารณภัยต่างๆ แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 038 397220 หรือ 199 . เผยแพร่โดย : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองอ่างศิลา

ประวัติความเป็นมา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปภ.

2553
40
11
00:17:21
16.10.2021

ประวัติความเป็นมา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปภ. #Fire199 #สถานีดับเพลิงท่าไม้ #ThamaiFireStation Fanpage facebook :🤍 E-mail thamai.fd🤍gmailom

พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 By #Theimagines

15828
236
1
00:55:45
29.01.2020

#theimagines #ไม่อยากอ่านฟังทางนี้ #อ่านกฎหมายปันกันฟัง #LearnThaiLanguages #อ่านหนังสือให้คนตาบอด #ReadfortheBlind 🤍 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 🤍 มาตรา ๔ บทนิยาม 🤍 หมวด ๑ บททั่วไป มาตรา ๖-๒๐ 🤍 หมวด ๒ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา ๒๑-๓๒ 🤍 หมวด ๓ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร มาตรา ๓๓-๓๘ 🤍 หมวด ๔ เจ้าพนักงานและอาสาสมัคร มาตรา ๓๙-๔๒ 🤍 หมวด ๕ เบ็ดเตล็ด มาตรา ๔๓-๔๘ 🤍 หมวด ๖ บทกำหนดโทษ มาตรา ๔๙-๕๕ 🤍 บทเฉพาะกาล มาตรา ๕๖-๕๘ คำเตือน ! กฎหมายอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมได้ทุกเมื่อ ดังนั้น จึงควรตรวจสอบกฎหมายทุกครั้งก่อนนำไปใช้อ้างอิง ขอบพระคุณข้อมูลจากราชกิจจานุเบกษาและขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 🤍 🤍 ขอบพระคุณสำหรับการติดตาม กดไลค์ กดแชร์ และหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณและคนที่คุณรักและหวังดีทุกคนนะครับ ติดตามช่อง Theimagine ได้ที่ 🤍 ฟังคลิปเสียงได้อีกหนึ่งช่องทางที่ SoundCloud 🤍 พบปะพูดคุยและทักทายแลกเปลี่ยนกันได้ที่ 🤍 ทักทายหรือพูดคุยกันได้นะครับ 🤍 ปล.ไม่ได้สนับสนุนให้คนทิ้งการอ่านเพราะการอ่านมีความสำคัญมากที่สุดและการอ่านต้องมาก่อนเสมอ ยิ่งหากได้อ่านและได้ฟังเสียงด้วยแล้วจะเพิ่มประสิทธิภาพของการรับรู้ข้อมูลได้เป็นอย่างดี

แพร่ เตรียมความพร้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

22
0
0
00:01:58
11.03.2023

9 มี.ค. 2566 จังหวัดแพร่ เตรียมความพร้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สร้างการรับรู้และเข้าใจทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนแผนไปในทิศทางเดียวกัน ลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ สู่สังคมเท่าทันภัย อ่านข่าวต่อได้ที่ : 🤍

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร สมัครสมาคมดับเพลิงและกู้ภัย กทม.??? | sakchai channel

1177
25
6
00:04:46
16.07.2020

$$$สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เลขที่ 77/1 ถนนพรราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 $$$สมาคมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร "สดก"ดาวน์โหลดใบสมัครและข้อบังคับได้ตามลิ้งค์👇👇👇👇👇 🤍 อยากให้เสนอแนะ และติชม เพื่อพัฒนาสำหรับคลิปต่อไปครับ ขอบคุณครับ 🧯 👉 Share 🧯 👉 Like 🧯 👉 Subscribe 🚩🚩🚩sakchai channel 🇹🇭🇹🇭 #สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย#สมาคมดับเพลิงและกู้ภัย#sakchai_channel#ເຄື່ອງຈັກດັບເພີງ

ลพบุรี อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจเยี่ยมหน่วยบิน พร้อมรับมอบ อากาศยาน จำนวน 2 ลำ

40
1
0
00:03:04
26.10.2022

ที่ โรงจอดอากาศยาน กองพันซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบก จังหวัดลพบุรี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมคณะ เดินทางเป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาส ครอบรอบ 4 ปี การใช้อากาศยานปีกหมุน ฮ.ปภ.32 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งทำพิธี คล้องพวงมาลัยให้กับอากาศยานใหม่ ที่รับเพิ่มมาใช้ในภารกิจอีก 2 ลำ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ฮ.ปภ.32-03 และ ฮ.ปภ.32-04 โดยมี เอกอัครราชทูตรัสเชียประจำประเทศไทย ผู้แทนกองพันซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาต้าเกท จำกัด ตลอดจน รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหาร นักบิน ผู้ปฏิบัติงาน ร่วมพิธี ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับ กองทัพบก ในการจัดหาอากาศยานปีกหมุน (Helicopter) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ปัจจุบันมีอากาศยานปีกหมุน ฮ.ปภ.32 อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 4 ลำ ประกอบด้วย อากาศยานปีกหมุนที่ตรวจรับตั้งแต่ปี 2562 จำนวน 2 ลำ และเป็นอากาศยาน ปีกหมุนที่ได้รับใหม่ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 จำนวน 2 ลำ โดยอากาศยานปีกหมุน ฮ. ปภ.32 ได้ทำการบินอย่างเป็นทางการเที่ยวแรกในภารกิจการฝึกควบคุมไฟป่าหมอกควัน ร่วมกับกองทัพอากาศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา กองทัพบก ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานร่วมกับอากาศยานปีกหมุน ฮ.ปภ.32 สนับสนุนโรงเก็บอากาศยานชั่วคราว รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าปฏิบัติงานกับ ฮ.ปภ.32 ในพื้นที่ของกองทัพบก จนภารกิจในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยให้กับประชาชนสำเร็จลุล่วง เสมอมา โอกาสเดียวกันนี้ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วย นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังได้นำ อากาศยานปีกหมุน ฮ.ปภ.32-04 ขึ้นบินติดตามสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และ จังหวัดใกล้เคียง เพื่อนำข้อมูลมาประกอบในการบริหารจัดการน้ำที่ตกค้างในพื้นที่อุทกภัย ให้กับกรมชลประทาน และกำหนดกรอบการทำงาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไป ภาพ-ข่าว สมชาย เกตุฉาย - ลพบุรี / รายงาน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัย ฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว

92
2
00:00:52
21.10.2021

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัย ฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว #ช่อง5ทันข่าว #NewMedia #TV5HD1 #ฝนตกหนัก #น้ำท่วม #สถานการณ์น้ำท่วม #อุทกภัย #ช่วยผู้ประสบอุทกภัย #ช่วยเหลือประชาชน #รายงานอุทกภัย #กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Назад
Что ищут прямо сейчас на
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย sampler2 аникдоты смешные korn a.d.i.d.a.s singhrashi Abu el 3rosa korn a d i d a s by owl shadowkekw shah pilaf kanal d korn Adidas cover BBC Proms baul lampa smugowa video de superacion nog half life source falabandana english language korma